De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen. De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt.

Contact opnemen over Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u 2 dingen doen:

Als u contact heeft opgenomen of het formulier heeft ingestuurd, zal de Wmo contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt een Wmo consulent bij u thuis voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo conuslent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u (tijdelijk) gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de gemeente voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het Keukentafelgesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een maatwerkvoorziening. Bijvoorbeeld een scootmobiel of bij individuele begeleiding. Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor: Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft. Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Meedenken over de Wmo in de gemeente Heemskerk

Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk

De wetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet schrijven voor dat betrokken burgers worden geraadpleegd bij het opstellen of corrigeren van gemeentelijk beleid in het Sociale Domein. De gemeente realiseert waar nodig de zorgverlening in het Sociale Domein voor de jeugd, gehandicapten en chronisch zieken, ouderen, bijstandsgerechtigden en arbeidsbeperkten. Om de gewenste advisering te bereiken heeft de gemeente Heemskerk gekozen voor het instellen van een adviesorgaan, de Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk. De gemeente heeft het werkgebied van de participatieraad verder verruimd ten behoeve van participatie op vraagstukken in het beleidsveld sociaal domein.

De participatieraad draagt er zorg voor dat in samenwerking met de gemeente een door haar gevraagd advies, op basis van raadpleging van betrokken burgers, aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk wordt uitgebracht. Op grond van signalen die haar bereiken kan de raad ook een ongevraagd advies regelen. Om een goed advies te kunnen organiseren staat de raad open voor wat er in de samenleving leeft.
De raad poogt een weerspiegeling te zijn van de burgers van Heemskerk, ze bestaat uit 12 officieel geïnstalleerde leden.

Er zijn een tweetal kenmerken van de participatieraad, die de taken van de raad verduidelijken:

  • Participatieagenda. De participatieraad kent een planning, de participatieagenda. Deze agenda bevat de beleidsthema’s die door de participatieraad op de agenda zijn gezet en via de participatieraad van een inwonersadvies voorzien. Daarnaast kan de participatieraad eigen thema’s kiezen.
  • Inwinnen advies. De participatieraad draagt er zorg voor dat in samenwerking met de gemeente een door haar gevraagd advies, op basis van de raadpleging van betrokken burgers, aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk wordt uitgebracht. Op grond van signalen die haar bereiken kan de raad ook een ongevraagd advies regelen. De participatieraad zelf geeft dus geen advies, maar organiseert een participatievorm middels focusgroepen, bestaande uit leden van de participatieraad, betrokken ambtenaren, daartoe benaderde inwoners en eventuele extern aangetrokken deskundigen. De focusgroep werkt vervolgens de verdere benadering van te bevragen inwoners uit, bij wie advies wordt ingewonnen.

De mogelijkheden voor en taken van de participatieraad zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening:

“Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018” van 01 april 2018.

Zie voor de tekst op de website van Overheid.nl met de koppeling:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75456.html

 

De participatieraad vergadert maandelijks of indien noodzakelijk meerdere keren per maand.

Wilt u informatie over de participatieraad of over mede door hen ingewonnen adviezen dan kunt u contact opnemen met:

Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk

E-mail: info@participatieraadheemskerk.nl
Postbus 1
1960 AA Heemskerk.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Organisaties

Gemeente

IJmond Werkt!

 0251-27 90 00 ijmondwerkt.comStationsplein 481948LCBeverwijk

Adviesraad Wmo

Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk

 Maerten van Heemskerckplein 11964EZHeemskerk

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod