De wetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet schrijven voor dat betrokken burgers worden geraadpleegd bij het opstellen of corrigeren van gemeentelijk beleid in het Sociale Domein. De gemeente realiseert waar nodig de zorgverlening in het Sociale Domein voor de jeugd, gehandicapten en chronisch zieken, ouderen, bijstandsgerechtigden en arbeidsbeperkten. Om de gewenste advisering te bereiken heeft de gemeente Heemskerk gekozen voor het instellen van een adviesorgaan, de Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk. De gemeente heeft het werkgebied van de participatieraad verder verruimd ten behoeve van participatie op vraagstukken in het beleidsveld sociaal domein.

De participatieraad draagt er zorg voor dat in samenwerking met de gemeente een door haar gevraagd advies, op basis van raadpleging van betrokken burgers, aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk wordt uitgebracht. Op grond van signalen die haar bereiken kan de raad ook een ongevraagd advies regelen. Om een goed advies te kunnen organiseren staat de raad open voor wat er in de samenleving leeft.
De raad poogt een weerspiegeling te zijn van de burgers van Heemskerk, ze bestaat uit 12 officieel geïnstalleerde leden.

Er zijn een tweetal kenmerken van de participatieraad, die de taken van de raad verduidelijken:

  • Participatieagenda. De participatieraad kent een planning, de participatieagenda. Deze agenda bevat de beleidsthema’s die door de participatieraad op de agenda zijn gezet en via de participatieraad van een inwonersadvies voorzien. Daarnaast kan de participatieraad eigen thema’s kiezen.
  • Inwinnen advies. De participatieraad draagt er zorg voor dat in samenwerking met de gemeente een door haar gevraagd advies, op basis van de raadpleging van betrokken burgers, aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk wordt uitgebracht. Op grond van signalen die haar bereiken kan de raad ook een ongevraagd advies regelen. De participatieraad zelf geeft dus geen advies, maar organiseert een participatievorm middels focusgroepen, bestaande uit leden van de participatieraad, betrokken ambtenaren, daartoe benaderde inwoners en eventuele extern aangetrokken deskundigen. De focusgroep werkt vervolgens de verdere benadering van te bevragen inwoners uit, bij wie advies wordt ingewonnen.

De mogelijkheden voor en taken van de participatieraad zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening:

“Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018” van 01 april 2018.

Zie voor de tekst op de website van Overheid.nl met de koppeling:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-75456.html

De participatieraad vergadert maandelijks of indien noodzakelijk meerdere keren per maand.

Wilt u informatie over de participatieraad of over mede door hen ingewonnen adviezen dan kunt u contact opnemen met:
 

Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk

E-mail: info@participatieraadheemskerk.nl
Postbus 1
1960 AA Heemskerk.

Meer info, melding of aanvraag